Tel: +421 911 / 289 790

Oprávnenia

Naša spoločnosť disponuje oprávneniami s nasledovnými druhmi odpadov (katalóg odpadov Vyhláška 284/201):

03 03 08 Odpady z triedenia papiera lepenky O zber
07 02 13 Odpadový plast O zber
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obs.nebezp.l. N nakladanie
13 02 08 Iné motorové, prevododvé a mazacie oleje N nakladanie
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O zber
15 01 02 Obaly z plastov O zber
15 01 03 Obaly z dreva O zber
15 01 10 Obaly obs.zvyšky nebezp.látok - kontamin. N nakladanie
15 02 02 Absorbenty, filtre, handry, ochr.odevy kont. N nakladanie
16 01 03 Opotrebované pneumatiky O zber
16 01 04 Staré vozidlá N zber a nakladanie
16 01 07 Olejové filtre N nakladanie
16 01 13 Brzdové kvapaliny N nakladanie
16 01 14 Nemrznúce kvapaliny obs.nebezp.látky N nakladanie
16 01 17 Železné kovy O zber
16 02 11 Vyradené elektrozariadenia N zber a nakladanie
16 02 13 Vyradené elektrozariadenia N zber a nakladanie
16 02 14 Vyradené elektrozariadenia O zber
16 06 01 Olovené batérie N zber a nakladanie
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N zber a nakladanie
16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezp.látky N nakladanie
17 01 01 Betón O zber
17 01 02 Tehly O zber
17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O zber
17 01 07 Zmesy i betónu, tehál, obkladačiek a ker. ... O zber
17 02 01 Drevo O zber
17 02 02 Sklo O zber
17 03 02 Bitúmenové zmesi O zber
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O zber
17 04 02 Hliník O zber
17 04 03 Olovo O zber
17 04 04 Zinok O zber
17 04 05 Železo a oceľ O zber
17 04 06 Cín O zber
17 04 07 Zmiešané kovy O zber
17 04 09 Kovový odpad kontam.nebezp.látkami N zber a nakladanie
17 04 11 Káble O zber
17 05 04 Zemina a kamenivo O zber
17 05 06 Výkopová zemina O zber
17 06 04 Izolačné materiály O zber
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O zber
19 12 04 Plasty a guma O zber
20 01 01 Papier a lepenka O zber
20 01 23 Vyradené elektrozariadenia N zber
20 01 35 Vyradené elektrozariadenia N zber
20 01 36 Vyradené elektrozariadenia O zber
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O zber
20 03 07 Objemný odpad O zber

O nás

 

Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz a likvidácia odpadov, likvidácia azbestu a prenájom kontajnerov na odpad. Likvidujeme stavebný odpad, odpad z výrobnej a priemyselnej činnosti a všetky bežné odpady z domácnosti.

Odvoz odpadu Bratislava

P+K s.r.o. - centrála

  • 48.175114,17.142815
  • Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
  • 0911/289 790 - dispečing